Prekių pristatymo sąlygos ir grąžinimo taisyklės - Dagnis
 

Prekių pristatymo sąlygos ir grąžinimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši prekių pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau– sutartis ar Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.dagnis.comelektroninėje parduotuvėje (toliau– Pirkėjas arba Jūs), ir UAB Dagnis, juridinio asmens kodas 303929447, adresas Šilutėspl. 103, Klaipėda, elektroninio pašto adresas info@dagnis.com, telefono Nr. +370 604 39399 (toliau ir aukščiau – Pardavėjas arba Mes) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau – prekės ar prekė) Pardavėjo administruojamoje elektroninėje parduotuvėje adresu www.dagnis.com (toliau – elektroninė parduotuvė). Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šia sutartimi.
 2. Sutarties sudarymo momentas
  2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, surašęs prekių užsakyme nurodytus Pirkėjo duomenis (tarp jų ir pristatymo adresą), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, ir galioja iki visiško šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Visais atvejais Pirkėjas paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina, kad jis perskaitė sutarties sąlygas, sutarties sąlygos jam yra aiškios ir Pirkėjas sutinka įsigyti prekes sutartyje aptariamomis sąlygomis.
  3. Sutartis yra daugkartinio pobūdžio, t.y. Pirkėjui pirmojo užsakymo pateikimo metu paspaudus mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, ši Sutartis taikoma ir visiems vėlesniems Pirkėjo užsakymams. Atsižvelgiant į šio punkto nuostatas Pirkėjas teikdamas tolesnius užsakymus visais atvejais privalo vėl susipažinti su elektroninėje parduotuvėje skelbiamomis vėliausios redakcijos sutarties sąlygomis. Teikdamas visus vėlesnius užsakymus Pirkėjas pakartotinai vien tik pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“ tokiais savo veiksmais patvirtina sutikimą su vėliausios redakcijos sutarties sąlygomis ir patvirtina, kad jis susipažino su vėliausios redakcijos sutarties sąlygomis.

III. Pirkėjo teisės ir pareigos
4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka.
6. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti užsakant prekes) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis paysera.lt sistema, į kurią pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės su toliau pasirenkamu vienu iš bankų, per kurį Pirkėjas vykdys apmokėjimą.
7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
8. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos
  9. Jei Pirkėjas bando pakenkti/ pakenkia elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  10. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Tačiau pirkėjo užsakytos ir apmokėtos prekės iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo tokiu atveju vis tiek pristatomos Pirkėjui.
  11. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje ir tokiu atveju pakartotiniems pirkėjo užsakymams Pirkėjui spaudžiant mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” Pirkėjui bus taikomos atnaujintos Taisyklių sąlygos (vėliausia galiojanti sutarties redakcija). Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  12. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  13. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve perkant per ją prekes. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  14. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per iš anksto suderintą terminą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  15. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 2. Prekės kaina
  16. Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje kiekvienos prekės aprašyme. Prekės aprašymas elektroninėje parduotuvėje yra laikomas sutarties neatskiriamu priedu ir sudėtine sutarties dalimi.
  17. Į prekės kainą, nurodytą elektroninėje parduotuvėje, nėra įskaičiuotos:
  17.1.1. prekės siuntimo išlaidos. Šios išlaidos (jų dydis) bus papildomai nurodytos užsakymo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” sutinka užsakyme nurodytu prekių siuntimo mokesčiu ir jo pridėjimo prie prekių kainos;
  17.1.2. mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, Pirkėjui atsiskaitant už perkamą prekes (bankų mokesčiai). Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal su atitinkamu, Pirkėją aptarnaujančiu banku sudarytas sutartis (nustatytus įkainius);
  17.1.3. Pirkėjo išlaidos telefono skambučiams, aiškinantis prekės pirkimo sąlygas ir pan. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal su atitinkamas telefoninio ryšio paslaugas Pirkėjui teikiančių asmenų nustatytus įkainius;
  17.1.4. prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidos, kai Pirkėjas sutartyje nustatytais atvejais turi teisę grąžinti prekes ir tokia teise Pirkėjas pasinaudoja, išskyrus atvejus, jei pagal sutarties sąlygas tokias išlaidas apmoka Pardavėjas. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal savo pasirinktą prekių grąžinimo Pardavėjui būdą.
  18. Prekės kainą Pirkėjas privalo sumokėti iš karto po to, kai Pirkėjas suformavęs užsakymą ir paspaudęs mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” per mokejimai.lt sistemą yra nukreipiamas prekės apmokėjimui į savo pasirinktą elektroninį banką. Jei Jūs norite gauti prekių apskaitos dokumentus apie tai turite paminėti prekių užsakyme. Prekių apskaitos dokumentus tokiu atveju Jums atsiųsime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Popierinis prekių apskaitos dokumentas siunčiamas nebus. Visais atvejais, kai Pirkėjas nesumoka kainos per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties. Tokiu atveju Pardavėjui nekyla pareiga parduoti prekes, Pardavėjas neatsako už jokius dėl to kilusius Pirkėjo nuostolius, o Pirkėjo užsakymas yra laikomas atšauktu.
  19. Pirkėjo užsakymas tampa įpareigojančiu Pardavėją po to, kai į Pardavėjo sąskaitą bus įskaityta atitinkama užsakymo suma (su visais pristatymo mokesčiais, jei taikoma).
  20. Jūs privalote saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Jūsų vardu. Jei užsakymo numeris tapo žinomas kitiems asmenims ne dėl to, kad Jūs patys užsakymo numerį jiems atskleidėte, Jūs privalote nedelsiant informuoti Mus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą negauname, Mes visuomet laikome, kad asmuo, pateikdamas Mums ar transporto įmonei vien tik prekių užsakymo numerį yra įgaliotas priimti prekes ir veikti priimdamas prekes Jūsų vardu pagal šią sutartį ir prekės bus perduodamos tokiam asmeniui bei jam priėmus prekes bus laikoma, kad prekės buvo tinkamai perduotos Jums.
 3. Prekių pristatymas
  21. Prekes Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjui sumokėjus pristatymo kaštus) pristato Pardavėjo parinkta transporto įmonė tokiais įkainiais:

Lietuvoje: prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje (įskaitant ir Kuršių Neriją) – 89 eur.
Prekių pristatymas į ES šalis: yra galimybė prekes pristatyti į kitas ES šalis. Užsakydami prekes parašykite pastabą, kad norėsite, jog prekės būtų pristatytos į kitas ES šalis. Pristatymo kainą, būdą ir terminus derinkite telefonu: +370 604 39399 arba elektroniniu paštu: info@dagnis.com.

 1. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.
  23. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei už prekių transportavimą, jei užsakymo patvirtinime nebus nurodytas kitas prekių pristatymo terminas. Dėl svarbių priežasčių Pardavėjas turi teisę pakeisti pristatymo terminus apie tai informuodamas Pirkėją jo nurodytu elektroniniu paštu. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo dieną kurjeris susisieks telefonu su užsakymo gavėju ir susiderinsite tikslų siuntinio įteikimo laiką.
  24. Prekės pristatymo metu Pirkėjas ar Jūsų vardu veikiantis asmuo privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjęs siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui ar Jūsų vardu veikiančiam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų.
  25. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, o Pirkėjas jas perėmė, neatsižvelgiant į tai, ar prekes priėmė pats Pirkėjas ar kitas asmuo, jei toks kitas asmuo pateikė prekių užsakymo numerį. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
  26. Jei Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, Pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas spausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.
  27. Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju telefonu +370 604 39399arba elektroniniu paštu info@dagnis.comPardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.
  28. Apmokėtas Prekes pirkėjas gali nemokamai atsiimti iš Pardavėjo adresu: Šilutės pl. 103, Klaipėda po to, kai Pardavėjas pateiks Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad prekės paruoštos atsiimti. Tokiu atveju užsakydamas prekes Pirkėjas privalo pažymėti, kad pats atsiims prekes iš Pardavėjo adresu Šilutės pl. 103, Klaipėda. Pirkėjas privalo per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie tai, kad prekė paruošta atsiėmimui, atsiimti prekes Pardavėjo biure, adresu Šilutės pl. 103, Klaipėda. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis sutinka, kad per šiame punkte nurodytą terminą jam neatsiėmus prekių, Pardavėjas neprivalo toliau saugoti prekių, ir Pardavėjo pareiga parduoti prekes pasibaigus šiam terminui yra laikoma tinkamai įvykdyta. Atsiimdamas prekes Pirkėjas ar jo vardu veikiantis asmuo privalo pateikti Pardavėjui prekių užsakymo numerį. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti prekės būklę ir pastebėję prekių neatitikimą užsakymui, šiuos pažeidimus nurodyti prekės perdavimą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra be defektų.
  29. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės yra perduotos Pirkėjui ar asmeniui, Pirkėjo vardu atsiimančiam prekes ir pateikusiam prekių užsakymo numerį.
  30. Laikoma, kad Pardavėjas įvykdė Sutartį nuo prekių įteikimo Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui momento, o Taisyklių 28 punkte aptartu atveju – kitą dieną po to, kai pasibaigs 30 (trisdešimties) dienų terminas prekėms atsiimti.

VII. Sutarties atsisakymas
Šis VII (septintas) sutarties skyrius taikomas tik Pirkėjams – vartotojams – t.y. fiziniams asmenims, sudarantiems sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) ar kai fizinis asmuo sudaro sutartį dvigubo naudojimo tikslais, t. y. vartojimo ir verslo tikslais, tačiau, atsižvelgiant į visas su sutartimi susijusias aplinkybes, verslo tikslai nevyrauja, ar kai fizinis asmuo faktiškai naudojasi prekėmis vartojimo tikslais ir už jas sumoka, nors sutartį sudarė fiziniam asmeniui atstovaujantis viešasis juridinis asmuo (toliau ir aukščiau – vartotojai)
31. Jūs turite teisę atsisakyti sutarties bet kuriuo metu ir nenurodydami jokios priežasties, nedviprasmiškai pranešdami Mums apie tai raštu per 14 (keturiolika) dienų nuo: a) prekių gavimo; arba b) jeigu vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę prekę; arba c) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis (dalimis), – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę partiją (dalį); arba d) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna pirmąją prekę. Visais atvejais, kai prekės Jums jau pristatytos, šia teise galite pasinaudoti tik jei prekė nebuvo naudojama, nėra sugadinta, nėra pažeista originali pakuotė ar prekė nėra praradusi prekinę išvaizdą.
32. Jūs taip pat turite teisę bet kada iki prekių pristatymo atsisakyti sutarties.
33. Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma pridedama kaip šios sutarties priedas „Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma“. Jūs turi teisę atsisakyti sutarties pagal šio punkto nuostatas užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdami aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymo pranešime privalote nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią prašote grąžinti Mums sumokėtas sumas ir privalote pateikti prekių apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus. Apie tai, kad gavome Jūsų atsisakymą nuo sutarties, patvirtinsime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.
34. Jums tenka pareiga įrodyti, kad Jūs laikėtės sutarties 33 punkto nuostatų dėl sutarties atsisakymo.
35. Sutarties atsisakymo pagal šį septintą skyrių teisinės pasekmės:
35.1. Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties pagal šio septinto skyriaus nuostatas, pasibaigia šalių pareigos vykdyti sutartį;
35.2. Mes ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią gausime Jūsų pranešimą apie sutarties atsisakymą ir prekių apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, grąžinsime Jūsų iš anksto sumokėtas sumas už prekes (įskaitant ir Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas). Jums grąžinamas sumas pervesime į Jūsų sutarties atsisakymo pranešime nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Jūs, paspausdami mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“ pateikiate Mums savo prašymą, kad sutarties atsisakymo atveju grąžinamos sumos Jums būtų pervedamos į Jūsų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą;
35.3. Jei po to, kai gausime Jūsų pranešimą apie sutarties atsisakymą prekės Jums buvo pristatytos, Jūs privalote savo išsiųsti (grąžinti) Mums prekes ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos. Jūs privalote apmokėti prekių grąžinimo išlaidas, jei dėl prekių pobūdžio jos įprastai negali būti grąžinamos paštu ar jei prekes grąžinti nusprendėte kitu būdu nei paštu. Mes tokiu atveju negrąžinsime Jums Jūsų sumokėtų sumų (jei tokios buvo sumokėtos) tol, kol prekės nebus grąžintos Mums arba kol Jūs nepateiksite įrodymų, kad prekės yra išsiųstos Mums, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
35.4. Jūs atsakote tik už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

VIII. Prekių grąžinimas
36. Jums perduotos prekės gali būti grąžinamoms tik tais atvejais, kai:
36.1. Jūs esate vartotojas ir Jūs pasinaudojate sutarties VII skyriuje aptarta teise atsisakyti sutarties po to, kai prekės buvo pristatytos Jums ar jei Jums atsisakius sutarties prekės jau buvo išsiųstos ir Jūs jas gavote po to, kai atsisakėte sutarties;
36.2. Jums buvo perduota netinkamos kokybės, nekomplektiška, ne viso asortimento prekė ir Jūs prašote pakeisti prekę tinkamos kokybės, komplektiškumo ar asortimento preke ar Jūs nusprendžiate grąžinti netinkamos kokybės, komplektiškumo ar asortimento prekę ir reikalaujate grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Prekės grąžinimo kaštai tokiu atveju tenka Mums. Jūs privalote iš anksto suderinti prekių grąžinimo išlaidas su Mumis. Pinigų grąžinimas tokiu atveju vykdomas pagal Sutarties 35.2, 35.3 punktus. Norėdami pasinaudoti šio punkto nuostatomis, Jūs privalote pranešti apie prekių trūkumus, nekomplektiškumą, ne visą asortimentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prekių perdavimo Jums momento. Jei prekės trūkumas yra mažareikšmis, Jūs neturite teisės pasinaudoti šio punkto nuostatomis;
36.3. Jums nepatinka nusipirkta prekė (forma, dydis, spalva, tipas) ir per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos prašote pakeisti prekę analogiška preke. Tokiu atveju Jūs savo lėšomis grąžinate Mums prekę, o Mes, gavę grąžintą prekę, pateikiame kitą analogišką prekę Jums tokiu pačiu būdu, kaip buvo pristatyta pirmoji prekė bei Jūs apmokate antrosios prekės pristatymo išlaidas. Jeigu Mes neturime pakeitimui tinkamos prekės, Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų terminą savo lėšomis grąžinti prekę Mums ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Pinigų grąžinimas tokiu atveju vykdomas pagal Sutarties 35.2, 35.3 punktus, tačiau tokiu atveju negrąžinamos prekių pristatymo išlaidos, kurias Jūs būsite apmokėję. Jeigu Mes neturime pakeitimui tinkamos prekės, tačiau Jūs pageidaujate pakeisti prekę į kitą prekę ir tokia kita prekė yra brangesnė, Jūs įsipareigojate sumokėti skirtumą tarp pirmosios ir antrosios prekės. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Jeigu antroji prekė pigesnė, skirtumą tarp Jūsų sumokėtos pirmosios prekės kainos ir antrosios prekės kainos Jums grąžinsime į Jūsų nurodytą sąskaitą;
36.4. Vykdant prekių grąžinimą pagal sutarties 36.1 – 36.3 punktų sąlygas turi būti pridedami prekės apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.
36.5. Visais atvejais Jūs negalite pasinaudoti teise grąžinti/ keisti prekę, jei prekė buvo naudojama, ji sugadinta, pažeista originali pakuotė ar praradusi prekinę išvaizdą. Tokios prekės negrąžinamos, nekeičiamos ir pinigai negrąžinami.
37. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
38. Visais atvejais Pirkėjas prekės privalo grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą elektroninėje parduotuvėje patvirtinantis dokumentas.
39. Už keičiamų/grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas (taip, kaip buvo siuntimo metu), Pardavėjas nepriima grąžinamų prekių. Tačiau Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiu prekės išvaizdos pakeitimu ir tokia prekė gali būti grąžinama.

 1. Tinkamumo naudoti terminas
  40. Visoms prekėms yra suteikiamas tinkamumo naudoti terminas, kurį suteikia prekių gamintojas. Prekių tinkamumo naudoti terminas yra pažymėtas ant kiekvienos prekės.
 2. Atsakomybė
  41. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už tai, kad prekes priimantys asmenys, žinantys užsakymo numerį ir dėl to laikomi kaip veikiantys Pirkėjo vardu, turi reikiamus įgaliojimus ir teises priimti/ atsiimti prekes Pirkėjo vardu.
  42. Už sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  43. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjui tenka visa atsakomybė už tokių veiksmų pasekmes.
  44. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  45. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  46. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius, išskyrus atvejus, kai LR teisės aktuose nustatytais atvejais šalis atsako už visus kitos šalies patirtus nuostolius.
 3. Asmens duomenų tvarkymas (kai Pirkėjas yra fizinis asmuo, kai prekės perduodamos fiziniam asmeniui)
  47. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti sutartį, laikoma slapta ir neviešinama, išskyrus šiame XI skyriuje aptartus atvejus, kai asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims sutarties vykdymo tikslu. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys, išskyrus jau aptartas šiame XI skyriuje, visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
  48. Paspausdamas mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas ir šiame skyriuje nurodyti tretieji asmenys tvarkytų sutarties vykdymo tikslu sutarties vykdymo laikotarpiu.
  49. Paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis”, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pirkėjo pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami prekių vežimo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims, mokėjimai.lt sistemą administruojantiems asmenims bei IT paslaugas Pardavėjui teikiantiems asmenims, kad šie juos tvarkytų sutarties vykdymo tikslu sutarties vykdymo laikotarpiu.
  50. Paspausdamas mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir asmenys, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo ir šiame skyriuje nurodytų asmenų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
  51. Paspausdamas mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir asmenys, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir asmenis, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, sutarties vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi sutarties vykdymo tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant ir negalės perduoti prekių Pirkėjui ar asmeniui, veikiančiam Pirkėjo vardu).

XII. Informacijos siuntimas
52. Pardavėjo rekvizitai nurodyti sutartyje aukščiau. Pirkėjo rekvizitai bus nurodomi Pirkėjui užpildžius prekių užsakymo formą bei pateikus užsakymą, laikantis elektroninės parduotuvės reikalavimų.
53. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
54. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
55. Kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu laikoma, kad šalis pranešimą gavo tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas, jei pranešimas buvo siunčiamas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Jei pranešimas buvo siunčiamas ne darbo dieną, ar darbo dieną kitu laiku, nei nuo 8 iki 17 val., laikoma, kad pranešimą kita šalis gavo pirmą darbo dieną, būsiančią po pranešimo išsiuntimo.

XIII. Baigiamosios nuostatos
56. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
57. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
58. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai su vartotojais sprendžiami, atsižvelgiant į Vartotojams teisės aktuose nustatytas įstatymines garantijas, teises.
59. Prekių užsakymas, prekių aprašymas yra laikomi sutarties priedais. Sutarties priedai yra neatskiriama ir sudėtine sutarties dalimi.